top of page

העבודה 25

בית ספר לבנות ״תלפיות״, נבנה בשנת 1926.

בשנות החמישים בבית הספר, לימדה המורה בלהה שחראי ציור, על קיר חדר המדרגות צויר ציור קיר בשם ״ויהודה לעולם תשב״, ככל הנראה בשיתוף שלה עם התלמידות. 

בשנת 2020 בוצעו עבודות חשיפה במבנה ונמצא הציור ותחתיו כתובת. בנוסף בוצע שחזור של מערכות הצבע המקוריות הכללו חלוקה לגוונים וקווים צבעוניים. בנוסף נמצא שלט קרמיקה בחזית, עליו שם בית הספר וחתימה של המחלקה לקרמיקה, בצלאל.

bottom of page